Stanovy

STANOVY VOC BZENEC, z.s.

Část I. Úvodní ustanovení

Článek 1. - Název, sídlo, vznik

Název spolku: VOC BZENEC, z.s.

Spolek VOC BZENEC, z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které jsou výrobci nebo pěstiteli dle zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), mající zájem na výrobě vína pod označením vína originální certifikace.

Sídlo spolku: Zámecká 1508, PSČ 696 81 Bzenec

Spolek je právnickou osobou a je založen na dobu neurčitou.

Spolek je založen v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Část II. Předmět činnosti

Článek 2. - Předmět činnosti Spolku

Účelem spolku je sdružovat a chránit pěstitele a výrobce vína v souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, za účelem produkce vína originální certifikace jednotně označeného VOC BZENEC.

Členy Spolku mohou být pěstitelé dle zákona, kteří mají zaregistrované vinice odrůdy Ryzlink rýnský a Rulandské bílé na území, pro které se bude přiznávat označení vína originální certifikace (dále jen "Území"), dále osoby, které jsou výrobci dle zákona, kteří budou víno originální certifikace, podle Povolení přiznávat označení vína originální certifikace udělené Ministerstvem zemědělství Spolku (dále jen "Povolení"), vyrábět na Území vinařské oblasti Morava, z vinic registrovaných na Území uvedeném v Povolení. Členem Spolku může být i výrobce dle zákona, nakupující vinné hrozny odrůdy Ryzlink rýnský a Rulandské bílé z vinic registrovaných na Území uvedeném v Povolení.

Území, na kterém budou sklízeny vinné hrozny, ze kterých bude víno originální certifikace členy Spolku vyráběno, tvoří Bzenecký vinařský region. Hranice území vymezují části pozemních komunikací a hranic katastrů obcí takto: od křižovatky ulic Velkomoravská, Sportovní a Ostrožská v obci Moravský Písek hranice pokračuje silnicí č. 427 z Moravského Písku po křižovatku se silnicí č.54. Hranice vede dál silnicí č.54 do obce Bzenec, Vracov a Vlkoš. Za obcí Vlkoš je hranice vedená potokem Hruškovice až po křížení se silnicí č. 432 z Milotic do Kyjova. Dále vede hranice silnicí č.432 do Kyjova, kde pokračuje ulicemi Havlíčková, Brandlova (silnice č.422) a Moravanská (silnice č. 42213) do obce Kostelec. Dále pak po silnici č.42214 z obce Kostelec po napojení s místní komunikací před obcí Čeložnice. Hranice dále pokračuje doprava po této místní komunikaci až po napojení na silnici č.42215 nad obcí Moravany, kde hranice pokračuje na sever po silnici č.42215 po napojení na místní komunikaci vedoucí směrem k Josefínskému Dvoru. Hranice dále pokračuje místní komunikací kolem Josefínského Dvora po napojení na silnici č.42213, kde dále pokračuje silnicí č.42213 do obce Vřesovice. Z obce Vřesovice pokračuje hranice po silnici č.43230 do obce Osvětimany až po křižovatku se silnicí č.422, zde hranice dále pokračuje silnicí č.422 do obce Medlovice po napojení na silnici č.426. Dále hranice pokračuje silnicí č.426 na jih do napojení silnice 426 a místní komunikace před obcí Újezdec, vedoucí do centra obce Vážany, odkud dále pokračuje po ulici Nová Čtvrť směrem k obci Tučapy po silnici č.4275. Před obcí Tučapy pokračuje hranice doprava kde silnice č.4275 protíná severní hranicí katastru obce Polešovice, dál pokračuje po této severní hranici katastru Polešovic až do protnutí se silnicí č.427 vedoucí z obce Nedakonice do obce Polešovice. Dále vede hranice silnicí č.427 až po křižovatku ulic Velkomoravská, Sportovní a Ostrožská v obci Moravský Písek.

Spolek koordinuje činnost svých členů a chrání jejich oprávněné zájmy. Mezi svými členy udržuje dobré vztahy na zásadách porozumění a vzájemné pomoci.

Spolek spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v rozsahu své činnosti. V této spolupráci prosazuje hospodářské, profesní, právní, podnikatelské a další zájmy svých členů.

Spolek usiluje o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací o vínech originální certifikace. Spolek pořádá soutěže a výstavy v oboru a provádí kontrolu vína označeného VOC BZENEC.

Spolek dbá o ochranu životního prostředí a produkci zdravotně nezávadných výrobků z hroznů révy vinné.

Část III. Členství

Článek 3. - Vznik členství

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá bezúhonná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která o členství požádá (dále jen "žadatel"), pokud ke dni rozhodování o přijetí bude splňovat tyto podmínky:

- je pěstitelem dle zákona, jenž má alespoň 50 arů registrovaných vinic odrůdy Ryzlink rýnský nebo Rulandské bílé na Území, pro které Spolek přiznává označení vín originální certifikace svým členům (dále jen"pěstitel"), přičemž podmínkou pro registraci u nových členů je, že vinice musí mít minimálně 4100 kusů keřů na každém hektaru v případě stáří vinice do 10 let nebo

- je výrobcem dle zákona, který zpracovává vlastní nebo nakoupené vinné hrozny odrůdy Ryzlink rýnský nebo Rulandské bílé z vinic registrovaných na Území uvedeném v Povolení (dále jen "výrobce") anebo

- je současně pěstitelem i výrobcem;

- souhlasí s těmito stanovami;

- tajemníkovi Spolku dá spolu se žádostí o přijetí písemný souhlas se stanovami Spolku a zaplatí vstupní příspěvek,

Splní-li žadatel všechny podmínky dle předchozího odstavce, rozhodne výkonný výbor Spolku (dále jen "výkonný výbor") o přijetí žadatele za člena Spolku. Členství ve Spolku vzniká dnem, kdy výkonný výbor přijme rozhodnutí o přijetí, nestanoví-li toto rozhodnutí datum pozdější. Členství přechází na právního nástupce člena Spolku.

Spolek přijme každého za člena spolku za zcela rovných podmínek, každý člen spolku musí po dobu platnosti povolení splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 12; pokud člen spolku nebude splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 12, orgány spolku nejpozději do tří dnů pozastaví členovi spolku právo na označování jím vyrobených vín jako vín originální certifikace podle povolení, každý člen spolku musí plnit podmínky, za nichž spolek přiznává označení vína.

Zakládajícími členy Spolku jsou:

CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. IČO: 60706678, se sídlem v Bzenci, Podhájí 421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 15188

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., IČO: 47683295, se sídlem v Bzenci, Zámecká 1508 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52969

Vinum Moravicum a.s., IČO: 26979977, se sídlem v Bzenci, Vracovská 338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4408

Článek 4. - Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

dobrovolným vystoupením,

vyloučením,

zrušením Spolku;

úmrtím člena;

zánikem člena

Člen může ze Spolku dobrovolně vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení doručeném předsedovi Spolku.

O vyloučení člena ze Spolku rozhoduje výkonný výbor. Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena může tento člen podat písemnou stížnost k členské schůzi Spolku (dále jen členská schůze) a to do 10ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o vyloučení. Podaná stížnost má odkladný účinek, tj. rozhodnutí o vyloučení, proti kterému byla podána stížnost, není do rozhodnutí členské schůze o stížnosti závazné. Členská schůze rozhodne o stížnosti na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí členské schůze nelze podat opravný prostředek.

Člen spolku může být vyloučen:

za hrubé a opakované porušení zásad soužití ve Spolku;

za porušení podmínek produkce vína VOC BZENEC, daných Povolením a vnitřními předpisy Spolku;

za nezaplacení stanovených příspěvků dle podmínek daných těmito stanovami;

za hrubé porušení pravidel produkce vína dle národních předpisů a předpisů EU;

bude-li člen pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin;

přestane-li splňovat podmínky pro vznik členství nebo poruší-li stanovy nebo jiné předpisy Spolku anebo bude jednat v rozporu se zájmy Spolku.

Členství ve Spolku zaniká vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o vyloučení.

Článek 5. - Práva a povinnosti člena

Člen Spolku má právo:

podílet se na činnosti Spolku;

volit a být volen do orgánů Spolku;

prostřednictvím orgánů Spolku rozhodovat o jejich činnosti;

požádat o svolání členské schůze Spolku za podmínek daných těmito stanovami.

Člen Spolku je povinen:

Dodržovat vnitřní předpisy Spolku a plnit rozhodnutí přijatá jeho orgány;

platit stanovené příspěvky;

dodržovat vnitřní předpisy Spolku upravující produkci vína označovaného VOC BZENEC;

dodržovat platné právní předpisy týkající se vinohradnictví a vinařství;

chránit majetek Spolku;

chránit dobrou pověst vína označeného VOC BZENEC.

Člen Spolku musí plnit podmínky, za nichž Spolek přiznává označení vína originální certifikace svým členům podle Povolení.

Člen Spolku musí po dobu platnosti Povolení splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16, odst. 12zákona. Pokud člen Spolku nebude splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16, odst. 12 zákona, výkonný výbor nejpozději do tří dnů, kdy tuto informaci obdrží, pozastaví členovi Spolku právo na označování jím vyrobených vín jako vín originální certifikace podle Povolení.

Část IV. Orgány a jejich ustavování

Článek 6. - Orgány

Orgány Spolku jsou:

členská schůze;

statutárním orgánem spolku je výkonný výbor, který volí ze svého středu předsedu spolku, přičemž předseda spolku jedná za spolek samostatně;

další orgány uvedené v těchto stanovách.

Spolek zřizuje zvláštní odborný orgán, kterým je Komise VOC BZENEC, zřízená pro hodnocení a zatřiďování vína pocházejícího od jeho členů, které má být uváděno do oběhu jako víno originální certifikace. Spolek vydá jako vnitřní předpis Jednací řád Komise VOC BZENEC pro hodnocení vína.

K plnění administrativních úkolů a k zajištění správy Spolku, k jednání se státními orgány a ostatními osobami se zřizuje funkce tajemníka Spolku z osob mimo Spolek. Tajemníkem může být jen bezúhonná fyzická osoba starší 18ti let. Tajemník jedná za Spolek v situaci, kdy Spolek nebude mít předsedu ani osobu jím zplnomocněnou k jednání za Spolek. Pro její jmenování a odvolání platí stejná pravidla jako pro jmenování a odvolání členů výkonného výboru. Tajemníku za výkon funkce náleží finanční odměna. O její výši rozhoduje výkonný výbor. Funkce tajemníka je neslučitelná s výkonem jiné činnosti pro Spolek ať na základě obchodní či pracovní smlouvy. Tajemník je odpovědný výkonnému výboru.

Článek 7. - Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Členské schůze se účastní členové spolku, přičemž každý má jeden hlas.

Členská schůze na základě návrhu výkonného výboru schvaluje Stanovy Spolku a další vnitřní předpisy Spolku, včetně jejich doplňků a změn, pokud jejich přijetí není svěřeno do působnosti výkonného výboru.

Členská schůze volí a odvolává členy výkonného výboru, rozhoduje o zániku Spolku a o jmenování likvidátora.

Zasedání řádné členské schůze se koná minimálně jednou za rok a svolává jej předseda Spolku, nejpozději 15 dnů přede dnem jeho konání.

Pozvánka na zasedání členské schůze se členům zasílá elektronicky na emailovou adresu člena, kterou naposledy Spolku oznámil. Pozvánka bude obsahovat místo, datum, čas konání a program zasedání členské schůze nebo návrh rozhodnutí pro případ jeho přijetí mimo členskou schůzi.

Členská schůze může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání Členské schůze (per rollam), v takovém případě může kterýkoliv člen Členské schůze (dále jen "navrhovatel") předložit všem členům Členské schůze písemný návrh rozhodnutí Členské schůze k vyjádření s oznámením, že pokud navrhovateli do patnácti (15) dnů od doručení návrhu nepošle souhlas, předpokládá se zamítavý postoj. Navrhovatel zároveň sdělí Předsedovi spolku termín doručení návrhu poslednímu členovi Členské schůze.

V naléhavých případech může výkonný výbor svolat mimořádné zasedání členské schůze i v kratším termínu před jejím konáním. Zasedání mimořádné členské schůze musí být taktéž svoláno, rozhodne-li o tom výkonný výbor nebo o to požádá alespoň 1/2 členů - takto musí být zasedání mimořádné členské schůze svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. V žádosti musí být uveden důvod svolání zasedání mimořádné členské schůze. I v případě zasedání mimořádné členské schůze lze rozhodovat způsobem per rollam.

Členská schůze je schopna se usnášet za účasti alespoň ½ všech členů. Mimořádná členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny hlasů všech členů.

Na začátku zasedání členské schůze je zvolen předsedající členské schůze, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Následně je po případném doplnění či změnách schválen program zasedání členské schůze.

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Usnesení členské schůze je přijato, hlasuje-li pro něj 2/3 většina hlasů členů přítomných na zasedání členské schůze, nestanoví-li tyto stanovy většinu jinou.

K přijetí usnesení o změně stanov, o jmenování a odvolání členů výboru a o zrušení Spolku a o jmenování likvidátora je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 většiny hlasů všech členů.

Volby a hlasování na zasedání členské schůze mohou být tajné nebo veřejné. Formu voleb nebo hlasování na zasedání členské schůze navrhuje výkonný výbor. Nerozhodne-li členská schůze jinak, bude se hlasovat způsobem navrženým výkonným výborem.

Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Součástí zápisu je listina přítomných na zasedání členské schůze. Zápis podepisuje předsedající, ověřovatel zápisu a zapisovatel.

Článek 8. - Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Výkonný výbor má tři (3) členy .Členové výkonného výboru jsou voleni členskou schůzí z řad členů Spolku na pětileté funkční období. Opětovná volba je možná. Člen výkonného výboru, jemuž skončil výkon funkce (vyjma úmrtí), však zůstává členem výkonného výboru do dne zvolení jiného člena. Člen Spolku může funkci člena výboru vykonávat maximálně celkem 10 let.

Členové výkonného výboru volí ze svého středu Předsedu spolku. Způsob jednání za spolek je uveden v čl. 9 těchto stanov.

Prvními členy výkonného výboru jsou:

CHATEAU BZENEC, spol. s r.o., IČO: 60706678, se sídlem v Bzenci, Podhájí 421

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., IČO: 47683295, se sídlem v Bzenci, Zámecká 1508

Vinum Moravicum a.s., IČO: 26979977, se sídlem v Bzenci, Vracovská 338

Výkonný výbor zejména:

zajišťuje činnost Spolku a hospodaří s jeho majetkem;

ukládá povinnosti členům Spolku v mezích rozsahu předmětů činností Spolku;

stanovuje výši a splatnost vstupního příspěvku, ročního členského příspěvku a popřípadě účelového příspěvku a zajišťuje výběr příspěvků;

jmenuje a odvolává členy Komise VOC BZENEC a dohlíží na jejich činnost;

vydává vnitřní pravidla Spolku pro přiznání označení VOC BZENEC členům Spolku, zejména vydává Stanovy VOC BZENEC,z.s. které schvaluje členská schůze dle Čl.7 odst.2, Jednací řád Komise VOC BZENEC pro hodnocení vína a Podmínky pro přiznání označení VOC BZENEC;

rozhoduje o pozastavení práva na označování vyrobených vín jako vín originální certifikace podle článku 5, odst. 4 těchto stanov; člen spolku, kterému bylo pozastaveno právo označovat vína VOC se může odvolat proti tomuto rozhodnutí k Členské schůzi spolku.

v případě potřeby navrhuje členské schůzi změny vnitřních předpisů Spolku;

vede administrativu a seznam členů Spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů týkající se členství ve Spolku budou vedeny v listinné podobě a budou prováděny bez zbytečného odkladu po skutečnosti, na jejichž základě potřeba zápisu či výmazu vzniká. Seznam nebude zveřejňován;

rozhoduje o vzniku a zániku členství ve Spolku.

Členství ve výkonném výboru vzniká zvolením a zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo úmrtím člena.

Výkonný výbor zasedá podle potřeby. Zasedání svolává předseda Spolku.

Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Výkonný výbor rozhoduje na základě hlasování na zasedání stejným způsobem, jakým dle těchto stanov rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasovala většina členů výboru.

Článek 9. - Předseda spolku

Způsob jednání za spolek: Předseda Spolku zastupuje spolek samostatně.

Za spolek dále jednají osoby pověřené předsedou Spolku na základě plné moci v rozsahu svého zmocnění a tajemník za podmínek daných v čl. 6, odst. 3 těchto stanov.

Podepisování za Spolek se provádí tak, že předseda Spolku připojí k názvu Spolku svůj podpis s uvedením funkce. Osoby jednající na základě plné moci navíc připojí k podepisované listině plnou moc, na jejímž základě jsou oprávněny za Spolek jednat. Tajemník musí připojit svoji funkci a poznámku, že jedná dle stanov pro neexistenci statutárního orgánu či zmocněné osoby.

Část V. Zásady hospodaření

Článek 10. - Zdroje finančních prostředků

Spolek nabývá majetek z těchto zdrojů:

jednorázový vstupní příspěvek, roční členský příspěvek, účelový příspěvek

výnosy z majetku

dary od fyzických a právnických osob

příspěvky a dotace z veřejných prostředků

Článek 11. - Zásady hospodaření

Výkonný výbor hospodaří s prostředky Spolku. Za hospodaření s prostředky je výkonný výbor zodpovědný členské schůzi.

Článek 12. - Ručení

Za své závazky ručí Spolek do výše svého majetku. Jednotliví členové Spolku neručí svými majetky za závazky Spolku.

Článek 13. - Způsob vzájemného vypořádání

V případě zániku členství ve Spolku se zaplacené příspěvky nevrací.

V případě zániku Spolku se rozdělí aktiva a pasiva mezi jednotlivé členy Spolku. Likvidaci spolku provede likvidátor jmenovaný členskou schůzí.

Článek 14. - Příspěvky

Vstupní příspěvek ve výši 25.000,- Kč je povinen uhradit žadatel o členství ve Spolku do 10 dnů ode dne podání žádosti o přijetí. V případě, že žádost žadatele o přijetí bude zamítnuta, bude mu zaplacený vstupní příspěvek vrácen do 10 dnů.

Roční členský příspěvek je každý člen Spolku povinen uhradit ve výši 10.000,- Kč

Roční členský příspěvek je splatný do 30ti dnů ode dne doručení výzvy k jeho zaplacení.

Z mimořádných důvodů je výkonný výbor oprávněn stanovit členům Spolku povinnost uhradit účelový příspěvek, který je splatný ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení účelového příspěvku zaslané všem členům Spolku

Výši a splatnost vstupního příspěvku, ročního členského příspěvku a účelového příspěvku může měnit výkonný výbor svým rozhodnutím.

Veškeré příspěvky se použijí na materiální zabezpečení předmětu činnosti Spolku. Příspěvky se mohou použít také na zabezpečení jednání orgánů Spolku a na pokrytí nezbytných nákladů na úhradu účasti na jednáních členů orgánů.

Část VI. Závěr

Článek 15. - Závěrečná ustanovení

Ustanovení těchto stanov podle ust. § 1, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník, pokud to zákon či občanský zákoník výslovně nezakazuje, mají přednost před ustanoveními zákona či občanského zákoníku a úprava těchto předpisů, je-li odlišná od ustanovení těchto stanov, se neuplatní.

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí Spolku dne .............. 2017, od něhož platí a jsou k tomuto dni jejich úplným zněním.

................................................

předseda spolku VOC BZENEC, z.s.